दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter अ

अ अक्षराचीं क्रियापदां

 1. अंतरधान जावप
 2. अंतरप
 3. अंत्यस्वास ओड्डप अथवा वोड्डप
 4. अधीन जावप
 5. अधीनांतु आसप
 6. अनर्थु जावप
 7. अनवाळें करप
 8. अनुभवप
 9. अनुमति दीवप
 10. अनुमान करप
 11. अनुरूप आसप
 12. अनुष्ठान करप
 13. अनुसरण करप
 14. अन्नदान करप
 15. अन्याधीन जावप
 16. अपसव्य करप
 17. अभ्यास करप
 18. अमरसप
 19. अमलीक करप
 20. अमळीक करप
 21. अमसरावप
 22. अरगून आसप
 23. अर्द करप
 24. अर्दकूट्यार राबवप
 25. अळकप
 26. अळसीक करप
 27. अळसीक दिसप
 28. अवकी येवप
 29. अवतार घेवप
 30. अवसप
 31. अस्तमप
 32. अस्वडी उलवप
 33. ओमसरावप