दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Fresh pickle

अडगयी

  1. जीवे आंब्या अडगयी
  2. धारा करंबला अडगयी
  3. निंबूव्या अडगयी
  4. बिरमी करंबला तोर्या अडगयी
  5. सस्मीडी
  6. होडले निंबुव्या अडगयी