दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Simile

उपमा

 1. अन्न उदाक दिकूनातिल्या वरी
 2. अन्न दिकूनातिल्ले वरी
 3. अवेषु आयलेल्या वरी
 4. आंबूस ताक, ऊ पर्यान मरून वतली
 5. आंबो नोणच्याक घालेल्या वरी
 6. आड्डें पडलेल्या वरी
 7. आड्डें सरी
 8. उजा इंगळ्यारि पायु दवरलेल्या वरी
 9. उमती कोळस्यार उदक घालेल्या वरी
 10. ओल्ले शेणाक उजो लागल्या वरी
 11. कडवांतु व्होरनु कोळसो भेतिल्या वरी
 12. कलकंडे कुटीके सरी
 13. कांट्या माणायेरि बेसल्या वरी
 14. काजल सरी
 15. कातो सरी अथवा कात्या वरी
 16. कानांतु मूसु गेलेल्या वरी
 17. कायळ्या घुडाक फातोरु विंदिल्या वरी
 18. कायळ्या हिंडांतु फातोरु मारलेल्या वरी
 19. कीराक बुद्दि सांगिल्या वरी
 20. कुंकुम व्हांवचे गाढवा समान
 21. कुरड्या हातांतु माणिक्य मेळ्ळेल्या वरी
 22. कुरड्या हातांतुलो दीवो सरी
 23. केदकी वरी परोपकारी
 24. खल्लु सरी
 25. खांवचाक येंवचे वरी
 26. खुंटें खाल मांकड सरी
 27. खुंटो सरी
 28. खैवादि सरी
 29. गाडवान केल्या वरी
 30. गिरंगूटि सरी
 31. गोंयड्याक उजो लायिल्या वरी
 32. गोमटेचो दोरु काडून सोळ्ळेल्या वरी
 33. घोडीणि सरी
 34. चिकलांतु फातोरु विंदील्या वरी
 35. चोरा हातांतु चावी दिलेल्या वरी
 36. जिमकी जिमकी सरी
 37. जेवलेले पानारि हागिल्या वरी
 38. झोडा माडो सरी
 39. ताळ्यांतु बेब्बो शिरकल्या वरी
 40. तीळा येदें
 41. तोंडारि मुंबूरी फापुळेल्या वरी
 42. दाड्येक लागूक पावना तसल्लें
 43. दिवडान बेब्याक गिळ्ळेल्या वरी
 44. दुदा पायसान जेविल्या वरी
 45. दूद आनी उदाक सरी
 46. धर्माक घालेल्या वरी
 47. निश्यांतु इंगाळे पडलेल्या वरी
 48. नेणतल्या वरी
 49. न्हाणारि लागल्ले बाधे वरी
 50. परणे गेरशेक शेण काडलेल्या वरी
 51. पातेमारी सरी
 52. पाया खाडूं घालेल्या वरी
 53. पासत अथवा पासोत सरी
 54. पित्तकाडी सरी
 55. पिन्नु तिनपंतरे गेल्लेल्या वरी
 56. पिसुळेलें कुंकड सरी
 57. पीपा सरी
 58. पेडावण सरी
 59. पोयांरि वाजूचे लेकान
 60. प्रेत सरी
 61. फातरीरि करटें घालनु झरोंवचे लेकान
 62. फूट उदका वरी अथवा फूट उदाक सरी
 63. फोद्दो सरी
 64. बप्पा कडवांतु आयिल्या वरी
 65. बारस्या उंडि सरी
 66. बेब्बो गिळ्ळेले दिवडा मणके
 67. बोम्मे सरी
 68. बोळु सरी
 69. भीमु सरी
 70. भूत सरी
 71. मस्कट सरी
 72. मांकडा गोंयडो सरी
 73. मांकडा हातांतु माणिक दिल्लेल्या वरी
 74. मांकडा हातांतु मातें दिल्लेल्या वरी
 75. मांकडा हातांतुली फुल्ला माळा सरी
 76. माजरान दोळे धांकून दूद पिलेल्या वरी
 77. मिटा साकु सरी
 78. मुदियेक फातोरु दवरलेल्या वरी
 79. मुद्दो सरी
 80. मुये बीळांतु हातु घालेल्या वरी
 81. मूळीकु मूळीकु सरी
 82. म्हशी रोड्डो सरी
 83. म्होवामुस्सान म्होवु एकडे केल्या वरी
 84. रंगणो रंगणो सरी
 85. रवोरवो तसलें
 86. राति दीसु सरी
 87. रोंटो रोंटो सरी
 88. रोड्डो सरी
 89. लोकंडे कुटके सरी
 90. लोणिये मणके
 91. वायुगूळी हाडूक वचे वरी
 92. वासराक हांजो निसरायलेल्या मणके
 93. वास्वेल सरी
 94. विंदरा भयान घराक उजो घालेल्या वरी
 95. विंदूरु आनी माजर सरी
 96. वैगुरमाचे पाड्या वरी
 97. व्हीरा काड्ये वरी
 98. शंकु सरी
 99. शेळ शिताक वारें घालेले मणके
 100. सांदण सरी
 101. सावळी सरी
 102. सासमा येद्दें
 103. सूणे सांतांतु गेलेल्या वरी
 104. सोंडि सरी
 105. हस्ते भुंडो सरी
 106. हुदान चोयिल्या वरी
 107. हें कांय पावलेना म्हळ्या वरी