दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs related to agriculture

कृषि संबंधित क्रियापद

 1. आंकुरेवप
 2. आंकूरी येवप
 3. आकुळप
 4. उदक खेळवप
 5. उवसप
 6. केळि वीवप
 7. कोशवप
 8. कोसळप
 9. कोसळावप
 10. खणप
 11. खांबो दीवप
 12. खोणप
 13. गाबु धरप
 14. चरप
 15. चर्यो घालप
 16. चिकुळप
 17. जुंटाय येवप
 18. जून जावप
 19. झाड लागप
 20. झाड लावप
 21. दावें पान येवप
 22. दीरु फुटप
 23. धार काडप
 24. नांगरप
 25. पाडवप
 26. पाड्डो आटवप
 27. पान्नेवप
 28. पालेवप
 29. पुटु वा पोटु येवप
 30. पुष्टि आसप
 31. पोल जावप
 32. फळ धरप
 33. फापावप
 34. फुलप
 35. फुल्लेवप
 36. बिंयाळा दवरप
 37. बीं वा बींयाळ घालप
 38. मुरडेवप
 39. मोट्टे घालप
 40. रवंथावप
 41. रूकु दीवप
 42. रोंतावप
 43. रोंपी लावप
 44. लूंवप
 45. वाड्डवप
 46. वाढवप
 47. वियेवप
 48. वीत काडप
 49. वीत राबप
 50. वीवप
 51. वोवप
 52. हुमटावप
 53. हुमाटप