दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Onomatopoeic verbs starting with letter ग

ग अक्षराची शब्दानुकरण क्रिया

 1. गजगजावप
 2. गजगजेवप
 3. गजगजो येवप
 4. गडगडावप
 5. गडगडेवप
 6. गडबडेवप
 7. गरगरावप
 8. गलगलेवप
 9. गळगळावप
 10. गळगळेवप
 11. गळबळेवप
 12. गिरगिरावप
 13. गुडगुडेवप
 14. गुरगुरावप
 15. गुरगुरेवप