दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Sweet mix

गोड वा पैंदार घालनु कालयलेलें

  1. पांकांतुलो फोवु अथवा सट्टा फोवु कालयलोलो
  2. पैंदारे फोवु कालयलोलो
  3. फडि कालयलेली(पोळ्यांची)
  4. फोवु कालयलोलो
  5. ल्हाय कालयलेली
  6. शेवंय कालयलेली