दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Sweet pudding with jaggery or sugar

गोड वा पैंदार घालोलो पायसु

  1. ककंबि
  2. खीरि
  3. पंचगदायी
  4. पायसु
  5. बिक्कीली
  6. वोड्यां दाळि