दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Sweet savoury dish with coconut

गोडि घशी

  1. अनवासा गोडि घशी
  2. आंब्या गोडि घशी