दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Onomatopoeic verbs starting with letter च

च अक्षराची शब्दानुकरण क्रिया

  1. चरचरावप
  2. चरचरि वाजवप अथवा मारप
  3. चरचरेवप
  4. चिंवचिंव करप
  5. चिणचिणेवप
  6. चिळचीळि राबप
  7. चुपचुपि अथवा छुपछूपी मारप
  8. चुरचुरावप
  9. चुरचुरेवप
  10. च्वींच्वीं करप