दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Affectionate words for baby's body parts

चेरडाले शरीर भागांक सांगूचीं ओपुरबायेचीं उतरां

  1. गोंयडूळी
  2. जांगूली
  3. जिबूली
  4. तोंडू
  5. तोंडूळी
  6. पोटूळी
  7. फांतूली
  8. फाटकूली
  9. फाटूळी
  10. हातूली