दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter ता

ता अक्षराचीं क्रियापदां

 1. तांकप
 2. तांडप
 3. तांडून व्हरप
 4. ताकीद दीवप
 5. ताणप
 6. ताणु ओडून येवप
 7. ताणु येवप
 8. तान लागप
 9. तान वाडवावप
 10. तानेवप
 11. तापप
 12. तापवप
 13. तारण करप
 14. ताराटप
 15. तारासप
 16. ताळियो मारप
 17. ताळु धरप
 18. ताळो करप
 19. ताळो सरशी करप
 20. ताळो सुकप
 21. ताशि काडप
 22. तासप
 23. तासां घालप