दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters ति, ती, तु and तू

ति, ती, तु आनी तू अक्षरांचीं क्रियापदां

  1. तिमप
  2. तिमवप
  3. तिमोवनु सोडप
  4. तुंटप
  5. तुंटवप
  6. तुकप
  7. तुकवप
  8. तुळा करप
  9. तूशि पडप
  10. तोलप