दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters तृ, ते, तै, तो and तौ

तृ, ते, तै, तो आनी तौ अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. तृप्ति जावप
 2. तेंकप
 3. तेंकून आसप
 4. तेंको दीवप
 5. तेंकोवनु दवरप
 6. तेंचतेंच म्हणप
 7. तेंवेवंप
 8. तेल दवरप
 9. तेल पुसप
 10. तोंग्ग जावप
 11. तोंड दाकोवनु वचप
 12. तोंड वांकडेवप
 13. तोंड सुकप
 14. तोंडारि मारप
 15. तोडप
 16. तोडून उडवप
 17. तोडोवु करप
 18. तोणांतु उदक येवप
 19. तोपप
 20. तोरट पडप