दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter पु

पु अक्षराचीं क्रियापदां

 1. पुंजावप
 2. पुजप
 3. पुज्जा करप
 4. पुड्डी करप
 5. पुड्डी ताणप
 6. पुड्डी फापडप
 7. पुण्य जोडप
 8. पुप्पूयो मारप
 9. पुरतें करप
 10. पुरपूरो जावप
 11. पुरो जावप
 12. पुष्टि आसप
 13. पुसप
 14. पुसून उडवप
 15. पूजा करप
 16. पूयपूय करप
 17. फुलणे घेवप