दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Dry pickle

पुड्डि घालेलें

 1. आंबाड्या तोरो
 2. आवाळो पुड्डी घालोलो
 3. कारातें पुड्डी घालेलें
 4. जांबु पुड्डी घालोलो
 5. जाय फळ पुड्डी घालेलें
 6. जीवो आंबो पुड्डी घालोलो
 7. निंबूवो पुड्डी घालोलो
 8. बिरमी करंबल पुड्डी घालेलें
 9. बिरमी करंबला तोरो
 10. बोर पुड्डी घालेलें
 11. राज आवाळो पुड्डी घालोलो
 12. होडलो निंबूवो पुड्डी घालोलो