दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter बा

बा अक्षराचीं क्रियापदां

 1. बांदप
 2. बाकि दवरप
 3. बाकि वरप
 4. बागसप
 5. बाटप
 6. बाटवप
 7. बाणु लागवप
 8. बाणु सोडप
 9. बाधक जावप
 10. बाधा जावप
 11. बाधा लागप
 12. बाल सूवप
 13. बालांडप
 14. बाळगप
 15. बाळगून दवरप
 16. बाळां जावप
 17. बाळांत जावप
 18. बाळांतीरो काडप
 19. बाळूक करप
 20. बावंटेवप
 21. बावंप
 22. बावगप
 23. बावगवप
 24. मांदप