दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters बो and बौ

बो आनी बौ अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. बोंतो चेपप
 2. बोट खोंबप
 3. बोट दाकवप
 4. बोब मारप
 5. बोबाटी घालप
 6. बोय जावप
 7. बोरडेवप
 8. बोरोडु पडप
 9. बोलावप
 10. ब्यारु
 11. व्यापार करप