दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters भु and भू

भु आनी भू अक्षरांचीं क्रियापदां

  1. भुंजप
  2. भुकेन मरप
  3. भुकेवप
  4. भुजां कवळप
  5. भुरकप
  6. भुरको मारप
  7. भूक लागप