दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Onomatopoeic verbs starting with letter म

म अक्षराची शब्दानुकरण क्रिया

  1. मिडमिडेवप
  2. मिणमिणेवप
  3. मिनमिनेवप
  4. मिरमिरप
  5. मिरमिरेवप
  6. मुणमुणेवप
  7. मुरमुरेवप
  8. मुसमुसेवप