दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter मा

मा अक्षराचीं क्रियापदां

 1. मांडप
 2. मांडरेवप
 3. मांडि जावप
 4. मांडु घालप अथवा मांडु घालनु बेसप
 5. मांदरेक फाटि लावप
 6. मागप
 7. मागशीं वचप
 8. मागशीं वरप
 9. मागशीं सरप
 10. मागशीं सोडप
 11. मागशींच्यान करप
 12. मागीरीक दवरप
 13. मागो काडप
 14. माडवप
 15. माणे येवप
 16. मात लागप
 17. मातप
 18. मातवप
 19. माती कालवप
 20. मातून येवप
 21. मातें घूंवप
 22. मातें जड आसप
 23. मातें धाडावप
 24. मानु दीवप
 25. मानु राकप
 26. मानु लेकप
 27. मानु वचप
 28. माया ओडप
 29. मार खावप
 30. मारनु चेंचप
 31. मारनु पिसुडप
 32. मारनु फापावप
 33. मारनु लोंगे उदेवप
 34. मारनु सोलप
 35. मारप
 36. मारपेटु करप
 37. मारफार करप
 38. मालिश करप
 39. माळप