दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters मु and मू

मु आनी मू अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. मुंगो जावप
 2. मुंगो बेसप
 3. मुंडन करप
 4. मुकारि चमकप
 5. मुकारि येवप
 6. मुकारि वचप
 7. मुकारि व्हरप
 8. मुकारि सरप
 9. मुट्टु दीवप
 10. मुतप
 11. मुतवप
 12. मुयेवप
 13. मुरडेवप
 14. मुर्शेणे येवप
 15. मुळियो उलवप
 16. मुळ्यान करप
 17. मुस्तप
 18. मूठि मारप
 19. मूडेल आसप
 20. मूणांतु बेसप
 21. मूर्धन्यार पांवप
 22. मूष्ठि दीवप
 23. मूष्ठि धरप