दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Symptoms and other disorders

रोग लक्षण आनी इतर अस्वास्थ्यां

 1. अजीर्ण
 2. अतिसार
 3. अदूरदृष्टि
 4. अबोधावस्था
 5. अमितभार
 6. अम्लपित्त
 7. अल्परक्त रोग
 8. अळकि
 9. आंगा घसघसो
 10. आंगा हुनसाणि
 11. आगूर
 12. उक्रंबो
 13. उडगासपाडे
 14. उन्मादपण
 15. उसरमेटि
 16. ओळु
 17. कंठमाला
 18. कंठमाळ
 19. कणकण
 20. कपला कणकण
 21. कपला घूवळि
 22. कपला फडाफळी
 23. करट
 24. करटी
 25. कसक्क
 26. कांक्र
 27. काणसपण
 28. किरकिरांची खांकि
 29. किरल्या बी
 30. कुरडेपण
 31. कृमी बाधा
 32. केसपूळी
 33. खपखप
 34. खलघडि
 35. खांकि
 36. खोरजु
 37. खोरोज
 38. गळगूंठ
 39. गळ्यां लासु
 40. गाळाशीर्या खोरजु
 41. गुल्म वायु
 42. घुस्मुटणि
 43. घुस्मुटो
 44. घूवळि
 45. चरचरु
 46. चरचरो
 47. चरतें
 48. चोंचरपण
 49. जोरडो
 50. डुम्मान
 51. डूंग
 52. डोंगर पूळी
 53. तांबडो दोळो
 54. तापु
 55. तोंडावेली पूळी
 56. तोंतरेपण
 57. तोर
 58. थडथड
 59. थोराय
 60. दंता बाधा
 61. दांता कीडो
 62. दांता दुकी
 63. दांता बिळको
 64. दांता बुरो
 65. दांता शिंपी
 66. दांतांक सणसणो
 67. दांताक कुचकुचु
 68. दुकी
 69. दुवाळो
 70. दूकि
 71. देहा मडामडि
 72. दोंग
 73. दोळ्या फूल
 74. धडधड
 75. धापो
 76. नष्ट उडगास
 77. नांकटा खीळ्या पीकि
 78. पाया किरलो
 79. पाया खीळो
 80. पित्त
 81. पित्तकाडेंपण
 82. पित्तखडो
 83. पित्ता कणरी
 84. पित्ताशय फातोर
 85. पिशें
 86. पिशेंपण
 87. पूळी
 88. पोट सढळ
 89. पोटा दुकी
 90. पोयतें
 91. पोवटे गूळो
 92. फडाफड
 93. फोडु
 94. बरी गूंट
 95. बायलांलो घोंगु
 96. बुद्धिभ्रम
 97. बूर
 98. बोंब
 99. बोक्को
 100. बोक्या खोरोज
 101. बोडबोडु
 102. बोधक्षय
 103. बोरबोर ताळो
 104. भायरी
 105. भारकूण
 106. भिरंडाची सूज
 107. भैरि
 108. भ्रम
 109. मलबंद
 110. मांद्या कूक
 111. मात्या दुकी
 112. मानसिक रोग
 113. मामणि
 114. मारी
 115. मुता पीकि
 116. मुता फातर
 117. मुतांतु कणरी
 118. मुर्शेणे
 119. मूडींब
 120. मूताखडो
 121. मूत्राशय फातर
 122. मूर्खपण
 123. मेमणि
 124. मोटेपण
 125. मोती बिंदु
 126. रक्त बंबाळ
 127. रक्तक्षय
 128. रक्तदोशु
 129. रक्तस्राव
 130. रोंतो
 131. लूत
 132. वांझ
 133. वायुक्षोभ
 134. विचवी
 135. विभ्रम
 136. विभ्रांति
 137. विसोरु
 138. वेते दुकी
 139. वेदना
 140. वोंकारो
 141. वोंकि
 142. वोळि
 143. वोळु
 144. वोळोकु
 145. शिंयारु
 146. शींकि
 147. शीब
 148. सुकी खांकि
 149. सुत्वा बाधा
 150. सूजि
 151. सोपुर खोरोज
 152. हागवण
 153. हुल्लोपु
 154. हृस्वदृष्टि