दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter ला

ला अक्षराचीं क्रियापदां

 1. लांगडप
 2. लांबप
 3. लांबवप
 4. लाक मारप
 5. लाकीट जावप
 6. लाख भरप
 7. लागप
 8. लागवप
 9. लागी आसप
 10. लागी पांवप
 11. लागी वचप
 12. लागी सरप
 13. लागीचान वचप
 14. लागून राबप
 15. लाटप
 16. लाठी मारप
 17. लातियो घालप
 18. लातियो मारप
 19. लान करप
 20. लान्नावप
 21. लाबु घेवप
 22. लाबु जावप
 23. लाभ घेवप
 24. लायक आसप
 25. लालेवप
 26. लाळ भरप
 27. लाळ व्होळवप
 28. लाव लागप
 29. लावप
 30. लावलापट करप
 31. लासप
 32. लासवप
 33. लासु घेवप