दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Onomatopoeic verbs starting with letter व

व अक्षराची शब्दानुकरण क्रिया

 1. वळवळेवप
 2. विडविडेवप
 3. विरविरेवप
 4. विसविसेवप
 5. वुरवुरेवनु येवप
 6. वुळवुळावप
 7. वुळवुळेवप
 8. वेगवेगळें करप
 9. वेळावेळारि करप
 10. वोसवोसेवप
 11. व्हडव्हडान उलवप
 12. व्हुरव्हुरेवप
 13. व्हुळव्हुळावप
 14. व्हुळव्हुळेवप