दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Post wedding customs

व्हारडिके उपरांतेचे आचार

  1. गवुळ धरप अथवा कवड धरप
  2. हुंबरावेल्यान व्हरप अथवा घर भरवणि
  3. नांव घालप
  4. भाण भरवप
  5. मुद्दि सोदप
  6. पुरथमलि व्हरप
  7. फाटिपरतनाक व्हरप
  8. सातोवो