दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Adverbs of Time Point

समयवाचक क्रिया विशेषण

 1. अंत्यारि
 2. अर्दकुट्यार
 3. आजि
 4. आजि तांय
 5. आजि पर्यान
 6. आजि मेरेन
 7. आजि वेरेन
 8. आतां
 9. आतां मेरेन
 10. आतांच
 11. आतांय
 12. आदीं
 13. आदीं काळारि
 14. आरंभारि
 15. इतल्यान
 16. उणे घडियांक
 17. उणे वेळान
 18. उपरांते
 19. उपरांतें
 20. एकेक वेळारी
 21. कालचे दिसा
 22. कालि
 23. तावळच्यान
 24. तावळि
 25. तावळीच
 26. ते तोडोवाक
 27. ते वेळारि
 28. तेदणाच
 29. तेदूस
 30. तेदे वेळान
 31. तेवेरां
 32. तेवेरि
 33. थोडे वेळान
 34. दिस उजवाडे
 35. देनपारां
 36. देनपारां बाराचेरि
 37. नंतर
 38. पयरि
 39. परां
 40. परारूं
 41. पोरूं
 42. फांत्यारि
 43. फाय
 44. फालेफाल्यारि
 45. फाल्यारि
 46. मदराति
 47. मागीरि
 48. मुरथम
 49. मुर्तारि
 50. मूर्धन्यारि
 51. येंवचे दिसांकडे
 52. येवेरां
 53. येवेरि
 54. रातीचें
 55. लागीच
 56. वाडल्ले प्रायेरि
 57. वेळारि
 58. वेळु न्हय जालेले वेळारि
 59. सकाण घडी
 60. सकाणी
 61. सकाळंघडी
 62. सकाळीं
 63. सक्रांकडी
 64. सांजे
 65. साकाण घडी
 66. हाजे मुकारि