दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Crispy thin cracker dried and deep fried

सुकयलेले हापळ

  1. कुका हापोळु
  2. पापोडु
  3. पोणसा हापोळु
  4. मांड्या हापोळु
  5. मिर्या हापोळु
  6. मिर्याकोणा हापोळु
  7. वोरवा हापोळु
  8. हापोळु
  9. हींग जीर्या हापोळु