दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter हा

हा अक्षराचीं क्रियापदां

 1. हांगा थांगा भोंवप
 2. हांतळप
 3. हांतळून घालप
 4. हांबेवप
 5. हाकलावप
 6. हागप
 7. हागवण लागप
 8. हाड मोडप
 9. हाडप
 10. हाडि व्हर करप
 11. हात करून उळदप
 12. हात जोडप
 13. हात धरप
 14. हात धूवप
 15. हात पाय धाडावप
 16. हात बांदप
 17. हातांतु आसप
 18. हातांतु घेवप
 19. हातांतु धरप
 20. हातांतु हातु घालप
 21. हातांतु हातु धरप
 22. हादि सोडप
 23. हापको ओडप
 24. हारवप
 25. हारवावप
 26. हारि खावप
 27. हारोण येवप
 28. हाल तांडप
 29. हालडि मारप
 30. हालडीरि काडप
 31. हालप
 32. हालबल काडप
 33. हालवप
 34. हालून धलून वचप
 35. हालेट मारप
 36. हासप
 37. हासु येवप
 38. होपको ओडप